Všeobecný slovník pojmov v poisťovníctve

je poisťovňa s udeleným povolením na vykonávanie poisťovacej činnosť. 

je každá osoba, ktorá uzatvorí s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Jeho práva sú vymedzené v poistnej zmluve.

je osoba dohodnutá v poistnej zmluve, ktorej v súlade s poistnými podmienkami vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Poistník a poistenec môže ale nemusí byť rovnaká osoba.

je osoba dohodnutá v poistnej zmluve, ktorej vznikne nárok na poistné plnenie v zmysle poistných podmienok v prípade úmrtia poisteného.

je záväzný písomný vzťah medzi poisťovateľom a poistníkom, z ktorého obom stranám plynú práva a povinnosti.

sú písomný dokument, ktorý je neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Obsahujú všeobecné podmienky pre určitý druh alebo typ poistenia, na ktoré ss odvoláva poistná zmluva. Ich súčasťou je napríklad presnž rozsah poistného krytia, výluky z poistenia ale aj iné práva a povinnosti poisťovateľa a poistníka.

predstavuje dobu platnosti poistenia dohodnutú v poistnej zmluve. Začína od dátumu, ktorý je uvedený v poistnej zmluve a končí buď uplynutím dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacoch (poistný rok) alebo dátumom vyznačeným v poistnej zmluve.

je interval platenia poistného dohodnutý v poistnej zmluve. Pri krátkodobom poistení je poistné platené jednorázovo, pri dlhodobom je zäčša môžné zvoliť mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný interval pre platenie poistného. 

predstavuje cenu za dohodnutú poistnú ochranu.

predstavuje hornú hranicu (limit) poistného krytia vyjadrenú v peniazoch. Je rozhodujúca pre výpočet poistného krytia a v prípade poistenia majetku poistníka je nutné, aby zodpovedala skutočnej hodnote majetku. V opačnom prípade sa poistník môže vystaviť riziku podpoistenia alebo nadpoistenia a tak utrpieť ekonomickú škodu. Poisťovateľ uhradí poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy.

je náhodná škodová udalosť, z ktorej v súlade s poistnými podmienkami poisťovateľovi vzniká povinnosť uhradiť poistné plnenie. Nie každá škodová udalosť je aj poistnou udalosťou. Presné náležitosti nároku na poistné plnenie sú dohodnuté poistnou zmluvou.

sú všetky kroky od nahlásenia poistnej udalosti spojené s jej vybavovaním.

je plnenie, ktoré je v zmysle poistných podmienok poisťovateľ povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti. Jeho výška je buď vopred dohodnutá poistnou sumou alebo pomernou časťou z poistnej sumy alebo je následne vypočítaná na základe výšky vzniknutej škody, maximálne však do výšky poistnej sumy, ak nie je dohodnuté inak. Poistné plnenie môže byť znížené o hodnotu spoluúčasti.

je zmluvne dohodnutý podiel poisteného na vzniknutej škode. Môže byť stanovená percentuálne, pevnou čiastkou alebo kombinovane.

predstavujú udalosti, riziká ale predmety, ktoré v zmysle poistných podmienok nie sú predmetom poistenia.

Poisťovateľ / poistiteľ

Poistník

Poistenec / poistený

Oprávnená osoba

Poistná zmluva

Všeobecné poistné podmienky

Poistná doba

Poistné obdobie

Poistné

Poistná suma

Poistná udalosť

Likvidácia poistnej udalosti

Poistné plnenie

Spoluúčasť

Výluky z poistenia

Upozornenie: Upozorňujeme, že všetky vyššie uvedené pojmy sú všeobecnými pojmami používanými v poisťovníctve a v ekonomickej teórie a teda nie sú právne záväzné. Jednotlivé subjekty pôsobiace na poistnom trhu môžu mať tieto pojmy definované v poistných podmienkach odlišne.