Výpoveď poistnej zmluvy

Každý poistník má v súlade s platnou legislatívou alebo v zmysle všeobecných poistných podmienok, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy, právo na jej vypovedanie. Ak poistenie nenapĺňa vaše požiadavky a potreby alebo nastal iný dôvod, ako napríklad zmena vlastníka hnuteľného majetku alebo nehnuteľnosti, máte právo vypovedať poistnú zmluvu.

Ak odpadne dôvod ďalšieho poistenia z príčiny poistnej udalosti alebo ak poistenie zaniklo pred dovŕšením doby, na ktorú bolo poistné zaplatené, môže klient požiadať o vrátenie nespotrebovaného poistného a poisťovateľ v súlade s platnou legislatívou a v zmysle všeobecných poistných podmienok vypovedanej poistnej zmluvy toto nespotrebované poistné vráti.

Poistenie pri ktorom je dojednané bežné poistné zanikne výpoveďou:

  • doručením výpovede poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiťovaľ výšku poistného neoznámil poistníkovi najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

  • doručením výpovede poistnej zmluvy najneskôr 2 mesiace po jej uzavretí. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

  • poistenie zanikne aj nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

  • poistenie zanikne aj nezaplatením poistného alebo zaplatením len časti poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ktorú je povinný doručiť do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

 

Presnú definíciu uvedených dôvodov výpovede poistnej zmluvy ustanovuje Občiansky zákoník - zákon č. 40/1964 Zb., Ôsma časť, Pätnásta hlava, Štvrtý oddiel, §800 - 804.

​Iné dôvody výpovede poistnej zmluvy

Okrem vyššie uvedených dôvodov je možné vypovedať poistnú zmluvu aj z iných príčin, bližšie špecifikovaných vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Medzi bežné dôvody výpovede poistnej zmluvy patria napríklad:

  • zmena vlastníka motorového vozidla alebo vyradenie motorového vozidla z evidencie v prípade povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia motorového vozidla,

  • predaj alebo prevod vlastníctva nehnuteľnosti v prípade majetkového poistenia, ako napríklad poistenia domu alebo bytu,

  • stornovanie zakúpeného zájazdu v cestovnej kancelárii v prípade cestovného poistenia, ak si poistený nenárokoval žiadne poistné plnenie, ako napríklad úhradu storno poplatkov.

Presné dôvody výpovede poistnej zmluvy nájdete vo všeobecných poistných podmienkach, na ktoré sa odvoláva predmetná poistná zmluva.

Vzorový dokument výpovede poistnej zmluvy na stiahnutie nájdete tu:

Upozornenie: Od poistnej zmluvy môže odstúpiť aj poisťovateľ a to v prípade, ak poistník pri uzavieraní tejto poistnej zmluvy nezodpovedal otázky poisťovateľa úplne a pravdivo a to do troch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti. Ak sa poisťovateľ dozvie túto skutočnosť až po poistnej udalosti a ak je táto skutočnosť natoľko závažná, že by v prípade jej uvedenia pred uzavretím poistenej zmluvy k jej uzavretiu nedošlo, je oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.